loader

Αειφόρος αστική ανάπτυξη και διαχείριση

 1. Εφαρμογή των νόμων στα θέματα του ελέγχου χρήσεων γης, μετά και από συστηματική καταγραφή όλων των παράνομων παρεμβάσεων σε κτίρια ή αλλαγών χρήσης ή παρεμβάσεων σε δημόσιους χώρους και λήψη μέτρων βελτίωσης της κατάστασης, ώστε οι χώροι να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εγκεκριμένο σκοπό, να ασκούνται  από τους ιδιοκτήτες οι υποχρεώσεις  συντήρησης και καθαριότητας, να τερματιστεί η χρήση καταστημάτων ως κατοικιών, να κλείσουν παράνομα υποστατικά, να υπάρχει ασφαλής και υγειονομικά αποδεκτός αριθμός ατόμων σε διαμερίσματα, κλπ.
 2. Πρακτική αξιοποίηση της καταγραφής των εγκαταλειμμένων και επικίνδυνων κατασκευών που έγινε, με τη διαμόρφωση πολιτικής και την υλοποίηση προγράμματος μέτρων βελτίωσης. 
 3. Δημιουργία ορθολογικής υποδομής για έξυπνη πόλη (π.χ. διαδίκτυο με γρήγορες ταχύτητες, σταθμοί για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πινακίδες πληροφόρησης, κλπ.).
 4. Υιοθέτηση νέου πλαισίου πολιτικής για τη χωροθέτηση ψηλών κτιρίων με βάση σύγχρονες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αρχές και τις μέχρι τώρα εμπειρίες.
 5. Για την αντιμετώπιση της αισθητικής όχλησης από πινακίδες στα κτίρια, τα πεζοδρόμια, τους στύλους, κλπ. σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα και Μνημείων, διαμόρφωση, μετά και από αξιολόγηση των σχετικών εμπειριών στα Ελληνικά νησιά, και εφαρμογή πολιτικής, προδιαγραφών και καλών πρακτικών, όπως για το μέγεθος, τα σημεία τοποθέτησης, κλπ. Στα ίδια πλαίσια υιοθέτηση προτύπων για τις δημοτικές πινακίδες σήμανσης
 6. Διαφοροποίηση της πολιτικής για ασυμπλήρωτες υποδομές, ώστε να σταματήσει η αναρχία με μισούς δρόμους και διακοπτόμενα πεζοδρόμια, ιδιαίτερα στους κύριους οδικούς άξονες και σε άλλα σημαντικά αστικά στοιχεία και σε νέες περιοχές που εντάσσονται σε οικιστικές ζώνες. Στο πλαίσιο αυτό, εξέταση των προοπτικών υιοθέτησης πολιτικής όπως αυτή που εφάρμοζε ο Δήμος Αμμοχώστου, που κατασκεύαζε τους δρόμους με τις υποδομές και ανακτούσε το κόστος από τους ιδιοκτήτες όταν προχωρούσαν σε ανάπτυξη.    
 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαχείρισης του Δασυλλίου Προδρόμου για παθητική αναψυχή, π.χ. αναψυκτήριο, παιδότοπος.
 8. Εμπλουτισμός με διευκολύνσεις ατομικής άθλησης του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου και θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ Δήμων για την προστασία και συντήρησή του ως ενός συνεχούς πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής, μη διακοπτόμενου από παρεμβατικά έργα.
 9. Δεσμευτική υιοθέτηση των οδηγιών που ετοιμάστηκαν για τη φύτευση, διατήρηση και συντήρηση δέντρων και την  επιλογή κατάλληλων ενδημικών φυτών, ιδιαίτερα αυτών των οποίων το ρίζωμα δεν  καταστρέφει τα πεζοδρόμια καθιστώντας τα επικίνδυνα για τους πεζούς.
 10. Υιοθέτηση προγράμματος παραχώρησης στους δημότες φυτών της Κυπριακής χλωρίδας για φύτευση σε ιδιωτικούς κήπους, αυλές και μπαλκόνια.
 11. Ανάληψη συστηματικής εκστρατείας για συντήρηση/ αξιοποίηση όλων των μικρών και διάσπαρτων χώρων δημόσιου “πρασίνου” και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών υιοθέτησής τους από γείτονες και οργανισμούς.
 12. Ετοιμασία μελέτης για σχέδιο διάθεσης σε δημότες με ειδικές συμφωνίες, τεμαχίων δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας για τη δημιουργία με ειδικές μεθόδους μικρών αστικών δασυλλίων με τοπικά είδη (π.χ. φύτευση “Miyawaki-style”, με μικρά δενδρύλλια σε πυκνή φύτευση), την άσκηση αστικής γεωργίας, κλπ. 
 13. Iδιαίτερη έμφαση στη καθαριότητα των δημόσιων χώρων και επιβολή των αυστηρών ποινών που προνοούνται σε όσους απορρίπτουν  απόβλητα.
 14. Υιοθέτηση προγράμματος διαχωρισμού οικιακών αποβλήτων στην πηγή και πολιτικής τιμολόγησης υπηρεσιών στη  βάση της αρχής “pay as you throw”.
 15. Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πράσινου Σημείου και διευκολύνσεις στους δημότες για τη συλλογή και μεταφορά αντικειμένων και κλαδευμάτων, με την παράλληλη ενθάρρυνση της δημιουργίας δευτερογενούς αγοράς για τη διάθεση των συλλεγόμενων αντικειμένων. 
 16. Ενθάρρυνση της κομποστοποίησης στο επίπεδο νοικοκυριού (π.χ. δωρεάν κάδοι, κατάλληλη εκπαίδευση, απαλλαγή από τέλη σκυβάλων). 
 17. Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για την περισυλλογή/ ανακύκλωση των αποβλήτων από μεγάλες εκδηλώσεις. 
Πνευματική Ιδιοκτησία© 2022 filoitislefkosia.com. | Χάρτης Πλοήγησης | Προσωπικά Δεδομένα